Subscribe to enewsletter

Cymraeg

Home-Start recognises the Welsh language as equal to English. If you would prefer to use this website in Welsh, please select Welsh from the Google translate dropdown at the top of any page.

Mae Home-Start yn cydnabod bod y Gymraeg yn gydradd â’r Saesneg. Os hoffech ddarllen y wefan hon yn Gymraeg, dewiswch ‘Welsh’ o gwymplen Google Translate ar frig y dudalen.

Cymraeg

Dechreuodd Home-Start gefnogi teuluoedd yng Nghymru yng Nghonwy ym 1983.
Bellach, mae gennym 16 o gynlluniau lleol Home-Start ledled y wlad, o Gonwy i Gaerdydd, Ceredigion i Wrecsam.

Yn 2010/11 fe wnaeth Home-Start helpu:
• 1,498 o deuluoedd
• 3,268 o blant.

Darparwyd y cymorth hwn gan:
• 693 o wirfoddolwyr yn ymweld â chartrefi
• 107 o ymddiriedolwyr gwirfoddol
• 83 o aelodau staff

Beth rydym ni’n ei wneud
Mae Home-Start yn helpu teuluoedd â phlant ifanc i ymdopi â bywyd, beth bynnag a ddaw. Rydym yn cefnogi rhieni wrth iddyn nhw ddysgu sut i ymdopi, wrth iddyn nhw fagu hyder a chreu bywydau gwell i’w plant. Mae manteision ein cymorth yn cynnwys iechyd a lles gwell, a meithrin gwell perthynas rhwng teuluoedd.

Cymorth un-i-un i rieni
Mae ein gwirfoddolwyr yn treulio ychydig oriau’r wythnos yng nghartre’r teulu, gan gynnig cymorth wedi’i deilwra i anghenion y rhieni a’u plant. Mae’r gwirfoddolwyr yn ymroddedig dros ben, a byddant yn dal i ymweld â’r teulu tan fod y plentyn ieuengaf yn 5 oed neu pan fydd y rhieni’n teimlo eu bod yn gallu ymdopi eu hunain. Mae rhieni a gwirfoddolwyr yn aml yn datblygu perthynas dda ac yn ymddiried yn ei gilydd, sy’n gallu arwain at newidiadau grymus iawn o fewn teulu. Rydym hefyd yn cynnal grwpiau i deuluoedd a digwyddiadau cymdeithasol iddyn nhw.